برنامه سمت خدا هر روز ساعت 30 :13 و تکرار این برنامه صبح ها ساعت 30 : 4  از شبکه سه پخش می شود